Visie

De Minister van Volksgezondheid geeft in het sectorplan een duidelijke visie op de toekomst. De doelstelling van ons werk is hier in één zin samengevat:

"Te komen tot een geïntegreerd en duurzaam systeem van kwalitatief goede en effectieve gezondheidszorg, welke toegankelijk is voor iedereen; en een continue verhoging van de gezondheidswinst bevordert voor de gehele bevolking"

Geïntegreerd
Iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg in Suriname moet zo goed mogelijke samenwerken. Ook als het gaat om andere sectoren in de samenleving. Zaken als onderwijs, de watervoorziening en hygiëne zijn ook van invloed op de gezondheid van Surinamers.

Kwalitatief goed en effectief
Er moet controle zijn op de kwaliteit van zorg en we moeten onze schaarse middelen zo doelmatig mogelijk inzetten.

Toegang
De zorg moet voor iedere burger toegankelijk zijn. Inkomen, ras, geslacht, religie, leeftijd of woonplaats mogen nooit een reden zijn om verstoken te blijven van de belangrijkste medische zorg.

Duurzaam
Dit betekent dat de zorg langer mee moet dan vandaag. Bij alle investeringen moet dus gekeken worden naar de langere termijn, wat betekent een bepaalde investering voor de economie, politiek, overheidsfinanciën, de cultuur en de samenleving. Al deze zaken moeten worden meegenomen in de afweging waar we ons geld aan besteden.