Historie

Het monumentale houten gebouw waarin thans het Ministerie van Volksgezondheid is gevestigd, dateert van 1760. Het gebouw maakt deel uit van een complex waarin vroeger het Militair Hospitaal was gevestigd en daarna 's Lands Apotheek.

Het departement van Volksgezondheid vond zijn grondslag in het Collegium Medicum van 1782. Na enkele naamsveranderingen kwam in 1896 de naam van Geneeskundige Commissie. Het college had onder meer tot taak onderzoeken te doen naar de staat van de volksgezondheid, beoordeling van de middelen ter verbetering daarvan en handhaving van de verordeningen.
Ten behoeve van de medische zorg van immigranten werd in 1879 een geneeskundig inspecteur (A. Salomons) aangesteld en ook gouvernementsdistrictsgeneesheren. De functie van de geneeskundig inspecteur was in feite chef van de toenmalige Burgerlijke Geneeskundige Dienst, die sedert 1950 departement van Volksgezondheid heet onder een minister van Volksgezondheid.
Tot 1948 ressorteerde de Dienst der Volksgezondheid onder de Geneeskundig Inspecteur, die verantwoording verschuldigd was aan de Gouverneur in Suriname. In 1949 was er sprake van een Ministerie van Onderwijs & Volksgezondheid, waarvan de heer Lou A.M. Lichtveld minister was (periode 1949 - 1951). Sindsdien is er altijd een Ministerie van Volksgezondheid geweest, al dan niet samen met een ander ministerie. Vanaf de onafhankelijkheid in november 1975 was verantwoording uiteraard verschuldigd aan het hoofd van de regering, n.l. de President van de Republiek Suriname.Sinds 1955 staat naast de minister ook een directeur aan het hoofd van het ministerie.

In 1977 werd officieel door de regering het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ingesteld. In 2005 kwam daar verandering in en werd dit directoraat toegevoegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.


Het ministerie heeft onder meer tot taak erop toe te zien dat het uitgestippelde beleid ten behoeve van de volksgezondheid in Suriname goed wordt nageleefd. Dit beleid richt zich op de basisgezondheidszorg die voor iedereen geldt. Het doel is om steeds te blijven investeren in de gezondheidszorg ten behoeve van de gehele bevolking.
Gesprekken met alle sectoren van de gezondheidszorg en onderzoek hebben aangegeven welke de plannen zijn voor het Ministerie.

De strategieën staan aangegeven in het Sectorplan Gezondheidszorg. Voor de uitvoering van de zeven strategieën van dit Sectorplan is het Ministerie verantwoordelijk:

1. Versterken van eerstelijns gezondheidszorg en preventie
2. Verbeteren van efficiency en kwaliteit van ziekenhuiszorg
3. Bevorderen van de financiële toegankelijkheid van de zorg
4. Beheersing van de kosten van de gezondheidszorg
5. Versterking van support-systemen
6. Ontwikkeling van menskracht (personeel, human resources)
7. Verbeteren en borgen van kwaliteit.

Gezondheidszorg is ieders zorg en ook de verantwoordelijkheid van een ieder. Het ministerie zal steeds erop wijzen dat een effectieve gezondheidszorg thuis bij de mens begint.