COVID-19-maatregelen maandag 9 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021

COVID-19-maatregelen maandag 9 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021

09-08-2021

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;
1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten.
2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;
1. Er geldt een uitgaansverbod van 8 augustus 2021 om 21:00 uur tot en met 10 augustus 2021 om 06:00 uur. Hierbij is er dus sprake van de zogeheten ¨total lockdown¨.
2. Verder is het uitgaansverbod vanaf 10 augustus tot en met 31 augustus dagelijks van 21:00 uur in de avond tot 06:00 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich, gedurende deze periode, van 6 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond, begeven op de openbare weg.
3. Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven. Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven, vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een COVID-19 swab of vaccinatie.
4. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen.
5. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan.
6. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team.
7. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten.
8. De Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het Samenscholingsverbod
1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 10 (tien) personen. Uitgezonderd zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
2. Voorgaande is niet van toepassing op
2.1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en
2.2. Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan.
5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan vijfentwintig (25) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.
6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management Team.
6.2. Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de oppervlakte, maximaal 50 personen per keer in de ruimte bevinden. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.
6.3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn niet toegestaan.
7. Contactsporten zijn verboden. Individuele sporten zijn toegestaan.
8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van geldende protocollen.
9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.
10. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;
1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.