Tweede informatiebijeenkomst vertegenwoordigers diplomatieke missies en Internationale Organisaties

Tweede informatiebijeenkomst vertegenwoordigers diplomatieke missies en Internationale Organisaties

24-04-2020

Aan deze belangrijke vergadering namen tevens deel het ministerie van Volksgezondheid en de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Naast de Internationale Organisaties, OAS, ACP, CARICOM en EU, participeerden ook de vertegenwoordigers van Brazilië, Canada, China, Cuba, Engeland, Frankrijk, Guyana, Haïti, India, Indonesië, Nederland, Venezuela en VSA.
Het doel van deze sessie was om informatie te verschaffen over de speciale maatregelen en protocollen in voorbereiding met betrekking tot internationale waarnemers bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020, tegen de achtergrond van de COVID-19 pandemie.
De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle benadrukte bij de opening het doel van de vergadering in het belang van het continueren van de informatieverstrekking en het waarborgen van de betrokkenheid van de waarnemers bij het verkiezingsproces. De bewindsvrouw deelde mede dat er thans wordt gewerkt aan het opstellen van de relevante COVID-19 protocollen voor waarnemers. Voorts is geïnformeerd dat reeds bevestiging is ontvangen van de OAS voor het zenden van waarnemers, terwijl de ACP en de CARICOM dit in positieve overweging hebben genomen. In dit kader heeft de minister de aanwezigen gevraagd om zo spoedig mogelijk hun participatie als waarnemers kenbaar te maken, gelet op de organisatorische en logistieke voorbereidingen.
De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, noemde de maatregelen die het ministerie reeds heeft getroffen met betrekking tot de COVID-19 crisis, zodat de werkzaamheden kunnen voortgaan met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften. De minister is verder ingegaan op de activiteiten die in de komende periode zullen plaatsvinden voor wat betreft de verkiezingen, waarbij het gaat om verzamellijst voor geldige kandidaten, distributie van de oproepingskaarten en het printen van de stembiljetten.
Er zullen voor de dag van de verkiezingen speciale maatregelen worden getroffen die de gezondheid en veiligheid van eenieder garandeert.
De voorzitter van het OKB, mr.dr. Jennifer van Dijk-Silos gaf de updates met betrekking tot de minimale protocollen, die het OKB hanteert vanwege COVID-19 en gaf te kennen dat afhankelijk van de situatie de protocollen zullen worden aangepast.
Namens de minister van Volksgezondheid heeft de onderdirecteur, dr. Robert Mohamed, informatie verschaft over een concept document met protocollen, dat in samenwerking met de PAHO is opgesteld.