Ministeriele werkgroep dialysezorg op bezoek bij Ramadhin

Ministeriele werkgroep dialysezorg op bezoek bij Ramadhin

11-12-2020

Topprioriteit op de agenda was het garanderen van de continu├»teit van dialysezorg ten behoeve van de Surinaamse dialyse pati├źnt. Deze zorg was mede vanwege de verouderde tarieven in een gevarenzone terecht gekomen. Als tussenoplossing wordt het huidige tarief met 50% verhoogd, hiermee is de acute dreiging van zorgonderbreking tijdelijk vermeden.

Genoemde werkgroep heeft vanaf haar installatie op 29 oktober jongstleden met vertegenwoordiging van verzekeraars en dialysezorgverleners getracht middels constructief overleg met input van alle partijen de kostprijs van deze behandelingen zo accuraat mogelijk te berekenen. Gedurende de komende 6 maanden zal de werkgroep onverkort doorwerken om kwaliteitsnormen vast te leggen en de berekende kostprijs hieraan te toetsen. Verder zal er worden gewerkt aan kostenverlagende maatregelen met in achtneming van de vastgestelde kwaliteitsnormen.

De werkgroep rapporteert op regelmatige basis de voortgang aan de minister van Volksgezondheid.