Minister Antoine Elias schept in DNA duidelijkheid over SZF

Minister Antoine Elias schept in DNA duidelijkheid over SZF

11-03-2020

Ten aanzien van de financiële administratie, jaarverslagen en accountantsrapporten, zei de bewindsman dat het SZF reeds is gestart om de achterstanden in jaarrekeningen vanaf 2012 in te lopen. De jaarrrekeningen van 2012 tot 2015 zijn geaudit door de accountant en zijn door het bestuur van het SZF ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. Deze jaarrekeningen kunnen desgewenst naar het parlement opgestuurd worden. Verder zijn, volgens minister Elias, de auditwerkzaamheden op basis van de ingediende interne jaarrekeningen over de boekjaren 2016 en 2017 inmiddels afgerond. Intern wordt de laatste hand gelegd aan de jaarrekening 2018, welke, zo gauw die binnen is, ook naar het parlement toegestuurd zal worden.
Vanuit het parlement werd ook gevraagd hoe SZF-verzekerden zonder bijbetaling hun zorg gegarandeerd kunnen krijgen. Minister Elias antwoordde hierop dat indien een SZF-verzekerde zijn eigen bijdrage niet kan voldoen, de persoon zich hiervoor kan wenden tot het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. “Afhankelijk van de bevindingen van voornoemde ministerie wordt de mate van ondersteuning vastgesteld”, zegt de bewindsman, die ook aangaf dat het SZF een stichtingsbestuur heeft dat door de regering wordt benoemd.
Op de vraag hoe de financieringen van aankopen van onroerende goederen en huisartsenpraktijken plaatsvinden, zei minister Elias dat onroerend goed dat is aangekocht door een dochteronderneming van het SZF, te weten NV Medhulp, is gefinancierd door middel van een lening bij een commerciële bank waarbij er ook een businessplan is ingediend. Aangezien NV Medhulp pas recent bestaat, zijn er nog geen jaarrekeningen van deze dochterondernemingen. “Maar die zullen er zeker komen,” liet de minister weten. Hij gaf verder aan dat er vlgens cijfers van het SZF geen schuld bestaat bij de dialysecentra. Er is wel een dispuut over een verhoogd tarief waarbij het verschil nog in der minne moet worden geschikt.
Ten aanzien van klantvriendelijkheid van de arts, zei minister Elias dat dit aspect niet is opgenomen in de nascholing. “Maar het ministerie gaat ervanuit dat als je een eed aflegt jij een patiënt naar behoren behandelt.” Er is, aldus de bewindsman, wel een nascholingstraject waarbij de arts een aantal punten moet behalen alvorens zijn/haar praktijk wordt goedgekeurd om hij/zij dan weer drie jaar verder kan gaan. Het principe van *geen geld, geen operatie” mag volgens minister Elias niet. Hij benadrukte dat zorg een plicht is van ons allen en dat als er zorg gevraagd wordt aan de zorgaanbieder deze daaraan zal moeten voldoen.
Wat betreft de operationele kosten van het SZF zei de bewindsman dat die niet van het totaal bedrag zijn dat het fonds ontvangt als inkomsten en bijbetalingen van de overheid, De operationele kosten zijn uitsluitend van de verdiensten van het SZF, die tussen de 60 miljoen en 70 miljoen SRD liggen. Het gaat dan om het complete operationele gedeelte van het SZF waarbij inbegrepen de salarissen en andere voorzieningen aan het personeel dat uit 500 man bestaat. Verder betreffen deze operationele kosten, volgens minister Elias, ”ook inventaris en de zaken waarbij je een bedrijf goed moet kunnen runnen.”